دکتر کوروس آقازاده

دکتر کوروس آقازاده

دکتر کوروس آقازاده

فوق تخصص بیماری های عفونی
استادیار بیماری‌های عفونی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش