دکتر نیایش محبی

دکتر محبی

دکتر نیایش محبی

متخصص داروسازی بالینی
استادیار داروسازی بالینی
گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی
مرکز تحقیقات پزشکی فردی
پژوهشکده علوم بالینی غدد
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران