دکتر مجید مختاری

دکتر مجید مختاری

دکتر مجید مختاری

فوق تخصص ریه

فوق تخصص ریه و فلوشیپ مراقبتهای ویژه (آی سی یو)

دانشیار بیماری‌های ریه
گروه بیماری های ریه بالغین، دانشکده پزشکی
بیمارستان لقمان حکیم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی