دکتر عاطفه عابدینی

دکتر عاطفه عابدینی

دکتر عاطفه عابدینی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه (ICU)

دانشیار بیماری‌های ریه
مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی
پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی
بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی