دکتر حسن رضا محمدی

دکتر حسن رضا محمدی

دکتر حسن رضا محمدی

جراح مغز و اعصاب

متخصص جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات

– دوره عمومی اهواز از سال 66 تا 73

– دوره تخصص دانشگاه شهیدبهشتی از سال 73 تا 78

– عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از سال 79 تا کنون

– دانشیار دانشگاه شهید بهشتی