داروهای پرخطر

دارو‌های پرخطر یا هشدار بالا، دارو‌هایی هستند که در صورت استفاده اشتباه، خطر آسیب قابل توجهی به بیمار دارند. اگرچه ممکن است اشتباهات در این دارو‌ها بیشتر باشد یا نباشد، اما نتایج یک خطا به وضوح برای بیماران مخرب‌تر است. سازمان غذا ودارو فهرستی تهیه کرده است تا مشخص کند کدام دارو‌ها برای کاهش خطر خطا‌ها به اقدامات حفاظتی خاصی نیاز دارند. این ممکن است شامل استراتژی‌هایی مانند استاندارد کردن سفارش، ذخیره‌سازی، آماده‌سازی و مدیریت این محصولات باشد. بهبود دسترسی به اطلاعات مربوط به این داروها؛ محدود کردن دسترسی به دارو‌های هشدار بالا؛ استفاده از برچسب‌های کمکی و هشدار‌های خودکار؛ و در صورت لزوم از موارد اضافی مانند بررسی‌های مضاعف خودکار یا مستقل استفاده کنید.

لیست داروهای پرخطر

طبقه بندی و کلاس دارویینام دارو
 آگونیست های آدرنرژیک،داخل وریدیافدرین تزریقی   
اپی نفرین تزریقی
ایزوپروترنول تزریقی
نوراپی نفرین تزریقی
فنیل افرین تزریقی
 آنتاگونیست های آدرنرژیک،داخل وریدیاسمولول تزریقی 
لابتالول تزریقی
متوپرولول تزریقی 
پروپرانولول تزریقی 
تولازولین تزریقی
 داروهای بیهوشی،عمومی،استنشاقی و داخل وریدیدروپریدول کامپاند تزریقی
انفلوران استنشاقی
اتومیدیت تزریقی
هالوتان استنشاقی
ایزوفلوران استنشاقی
کتامین تزریقی
نیتروس اکساید استنشاقی
پروپوفل  تزریقی
سووفلوران استنشاقی  
تیوپنتال تزریقی
 ضد آریتمی،داخل وریدیآدنوزین تزریقی 
آمیودارون تزریقی
دیلتیازم تزریقی
لیدوکائین تزریقی
پروکائین آمید تزریقی 
وراپامیل تزریقی
داروهای آنتی ترومبوتیکآنتی کواگولانت ها
آنتی کواگولانت خوراکی           
 مهار کننده های فاکتور  XA         
مهارکننده های مستقیم ترومبین                  
مهار کننده های گلیکوپروتئین  llb/llla        
ترومبولیتیک
آبسیکسی مب تزریقی    
آلتپلاز تزریقی
آپیکسابان خوراکی
دابیگاتران اتگزیلات خوراکی     
دالتپارین تزریقی
انوکساپارین تزریقی
اپتی فیباتید تزریقی
هپارین سدیم تزریقی
رتپلاز تزریقی 
ریواروکسابان خوراکی
استرپتوکیناز تزریقی
تنکتپلاز تزریقی
تیروفیبان تزریقی
اوروکیناز تزریقی
وارفارین خوراکی
 محلول های کاردیو پلژیک
داروهای شیمی درمانی،تزریقی و خوراکیآرسنیک تری اوکساید تزریقی
آسپاراژیناز تزریقی
ب ث ژ تزریقی
بنداموستین تزریقی
بواسی زومب تزریقی
بلئومایسین تزریقی
بورتزومیب تزریقی
برنتوکسیمب تزریقی
بوسولفان خوراکی، تزریقی
کاپسیتابین خوراکی
کربوپلاتین تزریقی
کارموستین تزریقی
ستوکسی مب تزریقی
کلرامبوسیل خوراکی
کلورمتین(نیتروژن موستارد) تزریقی
سیس پلاتین تزریقی
کلادریبین تزریقی
سیکلوفسفامید تزریقی،خوراکی
سیتارابین تزریقی
داکاربازین تزریقی
داکتینومایسین تزریقی
داساتینیب خوراکی
دانوروبیسین تزریقی
دوستاکسل ترزیقی
دوکسوروبیسین تزریقی
اپیروبیسین تزریقی
ارلوتینیب خوراکی
استراموستین خوراکی
اتوپوزاید خوراکی،تزریقی
اورولیموس خوراکی
فلودارابین تزریقی،خوراکی
فلوراوراسیل تزریقی
جفیتینیب خوراکی
جم سیتابین تزریقی
هگزامتیل ملامین خوراکی
هیدروکسی اوره خوراکی
ایداروبیسین تزریقی
ایفوسفامید تزریقی
ایماتینیب خوراکی
ایرینوتکان تزریقی
لنالیدوماید خوراکی
لوموستین خوراکی
ملفالان خوراکی،تزریقی
مرکاپتوپورین خوراکی
متوترکسات خوراکی، تزریقی
میتومایسین تزریقی
میتوتان خوراکی
میتوکسانترون تزریقی
نیلوتینیب خوراکی
اگزالی پلاتین تزریقی
پکلی تاکسل تزریقی
پگاسپارگاس تزریقی
پمترکسد تزریقی
پردنیموستین خوراکی
پروکاربازین خوراکی
ریتوکسی مب تزریقی
سورافنیب خوراکی
استروپتوزوسین تزریقی
سونیتینیب خوراکی
تموزولومید تزریقی،خوراکی
تنیپوزاید تزریقی
تالیدوماید خوراکی
تیوگوانین خوراکی
تیوتپا تزریقی
تراستوزومب تزریقی
وین بلاستین تزریقی
وین کریستین تزریقی
ویندزین تزریقی
وینورلبین تزریقی، خوراکی
 دکستروز،هایپرتونیک،20% یا بیشتردکستروز تزریقی 20%، 50% و 70%
 محلولهای دیالیز،صفاقی و همودیالیزهمودیالیز تغلیظ شده
محلول، کنسانتره
همودیالیز تغلیظ شده فاقد دکستروز
محلول، کنسانتره
همودیالیز تغلیظ شده اسیدی
محلول، کنسانتره                                                                     
محلول هموفیلتراسیون و همودیافیلتراسیون                                                                                               
محلول دیالیز پریتونئال                                  
محلول دیالیز پریتونئال با پایه بی کربنات
محلول دیالیز پریتونئال  با پایه ایکودکسترین
 داروهای اپیدورال یا اینتراتکالبوپیواکائین تزریقی
لیدوکائین تزریقی
مپیواکائین تزریقی
روپیواکائین تزریقی
 داروهای کاهنده قند خون سولفونیل اوره خوراکیکلرپروپامید خوراکی     
گلی بنکلامید خوراکی
گلی کلازید خوراکی 
گلیمپراید خوراکی     
 متفورمین/گلی بنکلامید
پیوگلیتازون/گلیمیپراید
داروهای اینوتروپیک،داخل وریدیدیگوکسین تزریقی 
دوبوتامین تزریقی 
دوپامین تزریقی
میلرینون تزریقی
انسولین،زیر جلدی و داخل وریدیانسولین رگولار تزریقی
انسولین آسپارت تزریقی
انسولین بای فازیک ایزوفان تزریقی
انسولین دتمیر تزریقی
انسولین گلارژین تزریقی
انسولین گلولیزین تزریقی
انسولین لیسپرو تزریقی
انسولین ایزوفان تزریقی
انسولین زینک تزریقی
اشکال دارویی لیپوزومال و غیر لیپوزومالآمفوتریسین بی لیپوزوم تزریقی
آمفوتریسین بی تزریقی                                                        
دوکسوروبیسین تزریقی
دوکسوروبیسین لیپوزوم تزریقی
داروهای آرام بخش متوسط الاثر ،داخل وریدیدکسمدتومیدین تزریقی
میدازولام تزریقی 
فنوباربیتال تزریقی
داروهای آرام بخش متوسط الاثر خوراکی، برای اطفالمحلول کلرال هیدرات خوراکی   
فنوباربیتال خوراکی           
میدازولام خوراکی
نارکوتیک ها/اوپیوئید ها / وریدی  /  پوستی  / خوراکیآلفنتانیل تزریقی 
بوپرنورفین تزریقی، خوراکی
بوپرنورفین/نالوکسون  خوراکی، پوستی 
فنتانیل  پچ پوستی، تزریقی
هیدرومورفون خوراکی
متادون  خوراکی، تزریقی
مورفین تزریقی، خوراکی
تنتور اوپیوم خوراکی 
اوکسی کدون خوراکی
پنتازوسین خوراکی، تزریقی
پتدین تزریقی
رمی فنتانیل تزریقی
سوفنتانیل تزریقی
ترامادول خوراکی، تزریقی
داروهای بلاک کننده عصب عضله
آتراکوریوم تزریقی
سیس آتراکوریوم تزریقی
میواکوریوم تزریقی
پان کورونیوم تزریقی                               
پیپکورونیوم تزریقی
روکورونیوم تزریقی
سوکسینیل کولین تزریقی
مواد مغذی آماده شده تزریقیآمینواسید/لیپید/گلوکز امولسیون تزریقی
 سدیم کلراید 5 و 20 درصد تزریقی
آب سترون، استنشاقی و شستشو در ظروف 100 میلی لیتر  و بزرگترآب سترون تزریقی 500 و 1000 میلی لیتر

داروهای پر خطر خاص:

 • دیگوکسین تزریقی و خوراکی
 • اپی نفرین زیرجلدی    
 • اپوپروستنول تزریقی
 • منیزیم سولفات تزریقی
 • متوتروکسات خوراکی،جهت استفاده غیرانکولوژی
 • نیتروپروساید سدیم تزریقی
 • پتاسیم کلراید تزریقی 
 • ونکومایسین تزریقی
 • توبرامایسین استنشاقی و تزریقی
 • سدیم بی کربنات تزریقی 
 • آتروپین تزریقی
 • کلسیم گلوکونات تزریقی 
 • هالوپریدول تزریقی
 • پتاسیم فسفات تزریقی 
 • پرومتازین تزریقی
 • وازوپرسین وریدی یا اینترااوسئوس      
 • اکسی توسین تزریقی
 • سفتریاکسون تزریقی
 • جنتامایسین تزریقی

داروهای پرخطر با درج بر روی بسته بندی

 12 قلم داروی با هشدار بالا  وجو دارند که مشمول الصاق برچسب بر روی هر آمپول یا ویال فراورده تزریقی هستند و عبارت‌اند از:

 •  کلرید پتاسیم
 • سولفات منیزیوم
 •  بیکربنات سدیم
 •  گلوکونات کلسیم
 •  هایپرسالین
 •  لیدوکائین
 •  آتروپین
 •  اپی نفرین
 •  هپارین سدیم
 •  رتپلاز
 •  هالوپریدول
 •  پروپرانولول
فهرست داروهای پرخطر

دارو‌های پر خطر و تداخل دارویی

به طور معمول آگاهی از انواع دارو‌های پرخطر بسیار دشوار است مگراینکه داروشناس باشید یا قبل از مصرف نام دارو را سرچ کنید. با این وجود آگاهی از تداخلات دارویی دشوار است و نیاز به تخصص دارد. به عنوان مثال هر نوع ترکیبی از ایبوپروفن، ناپروکسن و آسپرین می‌تواند بسیار خطرناک باشد. به همین جهت باید در نحوه مصرف دارو و نوع آن نهایت دقت را به عمل آورد. بخش تلفیق دارویی مهر درمان به همین جهت ایجاد شده است تا از ایجاد چنین مشکلاتی جلوگیری کند. شما می‌توانید با دریافت نوبت از بخش تلفیق دارویی، درصد خطر ر ابه صفر برسانید و با خیال اسوده روند درمانی خود را طی کنید.

نظرات:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *