دکتر لعبت رضاییان

دکتر لعبت رضائیان

دکتر لعبت رضاییان

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق از دانشگاه شهید بهشتی تهران درای برد تخصصی

رییس گروه داخلی قلب بیمارستان لواسانی